• Username phải viết liền, không có khoảng trắng
  • Minimum length of 6 characters.
    The password must have a minimum strength of Medium.
    Strength indicator
  • Ghi đúng định dạng. Ví dụ: 16DKB1